View Single Post
Old 07-09-2017, 03:16 AM
  #6
J.L.S.'s Cute Kitten
Fan Forum Legend

 
J.L.S.'s Cute Kitten's Avatar
 
Joined: Jun 2001
Posts: 306,965
_ o d y/ L e _ e _ e r:/ I/ t o l d/ y o u,/ B i l l y./ I/ j u s t.../ I/ n e e d/ s o m e/ t i m e./
B i l l y/ L e _ e _ e r:/ Y e a h,/ b u _ / _ e/ _ a n 't/ _ i _/ a n y t h i n _/ i _/ _ e'r e/ a _ a r t./
_ o d y/ L e _ e _ e r:/ Y e a h,/ _ u _ / I/ _ a n '_/_ i _/ i t /i _/ _ e'r e/ t o _ e t h e r./

Correct: n, i, a, s, o, t, e, b, a, l, y, r, u, m, h, d,
Incorrect: k, q,


Donna
__________________
Donna // I'm In Love With Jesse Lee Soffer // Avatar made by: My Kind Of Crazy
J.L.S.'s Cute Kitten is offline