Fan Forum

Fan Forum (http://www.fanforum.com/)
-   Dawson's Creek (http://www.fanforum.com/f10/)
-   -   The Dawson's Creek Contest of Favorites Thread #2 (http://www.fanforum.com/f10/dawsons-creek-contest-favorites-thread-2-a-63221181/)

JJH85 03-16-2019 08:12 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 39
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 1 [-1]
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

cyndie57 03-16-2019 08:24 PM

Joey/Dawson - 4 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 38 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 1
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

clarkson_fan 03-16-2019 09:01 PM

Joey/Dawson - 3 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 39 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 1
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

ChristinaL80 03-17-2019 01:48 PM

Joey/Dawson - 3
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 40[+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 1
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 3 [-1]

clarkson_fan 03-17-2019 03:42 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 41 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 1
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 3

JJH85 03-17-2019 06:04 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 41
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 0 [-1] Eliminated
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 3

clarkson_fan 03-17-2019 06:16 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 42 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 3

JJH85 03-17-2019 08:36 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 42
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 2 [-1]

cyndie57 03-17-2019 09:16 PM

Joey/Dawson - 4 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 42
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 1 [-1]

clarkson_fan 03-17-2019 09:18 PM

Joey/Dawson - 3[-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 43 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 1

cyndie57 03-17-2019 09:25 PM

Joey/Dawson - 4[+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 43
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 0 [-1] Eliminated

clarkson_fan 03-17-2019 09:45 PM

Joey/Dawson - 3 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 44 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5

cyndie57 03-17-2019 11:19 PM

Joey/Dawson - 4 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 44
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 4 [-1]

clarkson_fan 03-17-2019 11:20 PM

Joey/Dawson - 3 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 45 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 4

cyndie57 03-18-2019 12:17 AM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 45
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 3 [-1]


All times are GMT -7. The time now is 04:25 PM.

Powered by vBulletin, Copyright © 2000-2019.
Copyright © 1998-2019, Fan Forum.