Fan Forum

Fan Forum (http://www.fanforum.com/)
-   Dawson's Creek (http://www.fanforum.com/f10/)
-   -   The Dawson's Creek Contest of Favorites Thread #2 (http://www.fanforum.com/f10/dawsons-creek-contest-favorites-thread-2-a-63221181/)

JJH85 03-15-2019 07:31 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 34
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 0 [-1] Eliminated

clarkson_fan 03-15-2019 07:47 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 35 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5

ChristinaL80 03-16-2019 03:27 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 35
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4 [-1]

clarkson_fan 03-16-2019 04:15 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 36 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

cyndie57 03-16-2019 04:45 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 35 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

clarkson_fan 03-16-2019 04:52 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 36 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

cyndie57 03-16-2019 05:05 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 35 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

JJH85 03-16-2019 05:07 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 35
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 3 [-1]
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

clarkson_fan 03-16-2019 05:18 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 36 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 3
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

JJH85 03-16-2019 05:36 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 36
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 3 [-1]
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

clarkson_fan 03-16-2019 05:52 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 37 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 3
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

JJH85 03-16-2019 06:00 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 37
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 3 [-1]
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

clarkson_fan 03-16-2019 06:01 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 38 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 3
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

JJH85 03-16-2019 06:25 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 38 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 2 [-1]
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4

clarkson_fan 03-16-2019 06:34 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 39 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 2
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 4


All times are GMT -7. The time now is 12:19 PM.

Powered by vBulletin, Copyright © 2000-2019.
Copyright © 1998-2019, Fan Forum.