Fan Forum

Fan Forum (http://www.fanforum.com/)
-   Dawson's Creek (http://www.fanforum.com/f10/)
-   -   The Dawson's Creek Contest of Favorites Thread #2 (http://www.fanforum.com/f10/dawsons-creek-contest-favorites-thread-2-a-63221181/)

cyndie57 03-14-2019 06:06 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 27 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 1
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-14-2019 06:54 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 28 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 1
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

JJH85 03-14-2019 07:16 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 28
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 0 [-1] Eliminated
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-14-2019 07:28 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 29 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

JJH85 03-14-2019 08:20 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 29
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4 [-1]
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

cyndie57 03-14-2019 09:48 PM

Joey/Dawson - 3 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 28 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-14-2019 10:14 PM

Joey/Dawson - 2 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 29 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

ChristinaL80 03-15-2019 11:34 AM

Joey/Dawson - 2
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 30 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 4 [-1]

clarkson_fan 03-15-2019 12:56 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 31 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 4

JJH85 03-15-2019 06:39 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 31
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 3 [-1]

clarkson_fan 03-15-2019 06:52 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 32 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 3

JJH85 03-15-2019 07:07 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 32 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 2 [-1]

clarkson_fan 03-15-2019 07:09 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 33 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 2

JJH85 03-15-2019 07:12 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 33
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 1 [-1]

clarkson_fan 03-15-2019 07:29 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 34 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 4
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 1


All times are GMT -7. The time now is 04:31 PM.

Powered by vBulletin, Copyright © 2000-2019.
Copyright © 1998-2019, Fan Forum.