Fan Forum

Fan Forum (http://www.fanforum.com/)
-   Dawson's Creek (http://www.fanforum.com/f10/)
-   -   The Dawson's Creek Contest of Favorites Thread #2 (http://www.fanforum.com/f10/dawsons-creek-contest-favorites-thread-2-a-63221181/)

clarkson_fan 03-13-2019 03:28 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 24 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 4
joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Elliot - 1
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

JJH85 03-13-2019 07:45 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 24
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 4
joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Elliot - 0 [-1] Eliminated
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-13-2019 08:00 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 25 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 4
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

JJH85 03-13-2019 08:51 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 25
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3 [-1]
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-13-2019 08:58 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 26 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

cyndie57 03-13-2019 09:25 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 25 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-13-2019 09:26 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 26 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

cyndie57 03-13-2019 09:29 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 25 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher -5

clarkson_fan 03-13-2019 09:57 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 26 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

cyndie57 03-13-2019 11:53 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 25 [-1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher -5

clarkson_fan 03-14-2019 12:14 AM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 26 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 3
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

ChristinaL80 03-14-2019 09:34 AM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 26
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 2 [-1]
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-14-2019 12:21 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 27 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 2
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

JJH85 03-14-2019 05:27 PM

Joey/Dawson - 2 [+1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 27
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 1 [-1]
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5

clarkson_fan 03-14-2019 05:29 PM

Joey/Dawson - 1 [-1]
Joey/Jen - 5
Joey/Pacey - 28 [+1]
Joey/Bessie - 5
Joey/Bodie - 5
Joey/Mike Potter - 5
Joey/Gail - 5
Joey/Anderson - 5
Joey/Jack - 5
Joey/Andie - 5
Joey/AJ - 1
Joey/Drue - 5
Joey/Audrey - 5
Joey/Professor Wilder - 5
Joey/Charlie - 5
Joey/Professor Hetson - 5
Joey/Harley - 5
Joey/Christopher - 5


All times are GMT -7. The time now is 05:51 AM.

Powered by vBulletin, Copyright © 2000-2019.
Copyright © 1998-2019, Fan Forum.